Yad Vashem Photo Archive » Krakow, Poland, 1963, Meiselsa Rabina Str...
Details
Name:
Krakow, Poland, 1963, Meiselsa Rabina Street.
Belongs to collection:
Yad Vashem Photo Archive
Origin:
Z.I.H
Places:
KRAKOW,POLAND
Credit:
ZIH - Zydowski Instytut Historyczny, Warszawa, Poland
Archival Signature:
62BO6
Item 92452 of 93359 (Photo)
 
 
 
1192553976830884671.JPG
Krakow, Poland, 1963, Meiselsa Rabina Street.
roman_m: Rabina Meiselsa